01.03

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 28.02.2013 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬАВТО»

Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

05441074

Місцезнаходження емітента

46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6

Міжміський код, телефон та факс емітента 

(0352) 24-06-45, 24-04-68

Електронна поштова адреса емітента

office@ternopilauto.te.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 

ternopil-avto.ukravto.ua

 

Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій,  яким належить 10 і більше відсотків  голосуючих  акцій

 

2. Текст повідомлення

         На підставі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, отриманого від депозитарію Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», який здійснює облік прав власності на акції емітента - Публічного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (код за ЄДРПОУ 05441074), виникла особлива інформація про емітента, у зв’язку із зміною власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

        Дата вчинення дії – 28 лютого 2013 року (дата отримання зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів).

        Розмір пакету акцій власника – Публічного акціонерного товариства «Українська автомобільна корпорація» (місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 15/2) збільшився з 436 064 штук до 549 531 штук простих іменних акцій емітента та становить 549 531 штук простих іменних акцій емітента, що складає 93,11970 % від кількості голосуючих акцій емітента.

 

3. Підпис

       Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

          Генеральний директор                                                                                     Шевчук Т.М.