24.05

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 23.05.2013 р

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬАВТО»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05441074

1.4. Місцезнаходження емітента: Україна, 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0352240645, 0352240468

1.6. Електронна поштова адреса емітента: jurist@ternopilauto.te.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.ternopil-avto.ukravto.ua

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

2. Текст повідомлення:

На підставі рішення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (протокол №23/05/2013-1 від 23 травня 2013 року) відбулась зміна складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження:

Генерального директора Шевчука Тараса Михайловича, паспорт серії МС № 184984, виданий Тернопільським МУ УМВС в Тернопільській області 03.06.1997 р. за угодою сторін згідно п.1 ст. 36 КЗпП України на підставі поданої ним заяви. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Строк повноважень склав 4 роки 5 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

Обрано:

Генеральним директором Ричку Олександра Володимировича, паспорт серії ЕА № 847314, виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 20.06.2001 р. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Розмір пакету акцій, що належить посадовій особі: 0 акцій. Cтрок повноважень не визначений. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: заступник генерального директора, генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

3. Підпис

3.1. Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством

3.2. Генеральний директор                                                                                                            Ричка О.В.

м.п.

24.05.2013 року