27.04

ПРОТОКОЛ Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО »

ПРОТОКОЛ Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬАВТО »

Дата проведення Зборів: 21 квітня 2015 року

Місце проведення Зборів: Україна, 46022, м.Тернопіль, вул.Довженка, 6

Час початку Зборів: 11:00

Голосування на Зборах здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 акція – 1 голос.

Генеральний директор Публічного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬАВТО» (далі за тестом – «Товариство») Олексів Сергій Володимирович  зазначив, що повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за тестом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі: «Бюлетень «Цінні папери України» № 48 від 18 березня 2015 року. Повідомив, що Наглядовою Радою Товариства (протокол № 04/03/2015-1 від 04.03.2015) обрані Голова та Секретар Зборів: Головою Зборів обрано Годзулу Віктора Федоровича, секретарем Зборів обрано Олексіва Сергія Володимировича, оголосив акціонерам Товариства, що Наглядовою Радою (протокол № 04/03/2015-1 від 04.03.2015) обрана Реєстраційна комісія у складі: Годзула Віктор Федорович, Бус Катерина Ігорівна, Вишковський Роберт Анатолійович, Федорук Ольга Петрівна.  Головою Реєстраційної комісії згідно рішення Реєстраційної комісії (протокол № 1 від 21.04.2015 року) обрано Годзулу Віктора Федоровича.

Виступив Голова Реєстраційної комісії Годзула Віктор Федорович з інформацією щодо кворуму та правомочності Зборів. Повідомив, що дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 15.04.2015. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 3 акціонери. Для участі у Зборах зареєструвався 1 акціонер (його представник), що у сукупності володіє 549 531голосами, та який має право голосу з усіх питань порядку денного Зборів. Таким чином, для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які у сукупності володіють 93,1197 % від загальної кількості голосів Товариства. Всі присутні акціонери та їх представники повноважні брати участь у вирішенні питань, що зазначені в порядку денному Зборів. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори правомочні приймати рішення.

Голова Зборів нагадав присутнім порядок денний Зборів:

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення повноважень  членів Наглядової Ради.
 10. Обрання членів Наглядової Ради.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 13. Обрання членів Ревізійної Комісії.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
 17. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
 18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
 19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Пропозицій до порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило, тому Голова Зборів запропонував перейти до розгляду питань порядку денного Зборів.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Обрання членів лічильної комісії.

ВиступиЛИ: Голова Зборів Годзула В.Ф., яка запропонував обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Бус Катерини Ігорівни та члени лічильної комісії Вишковський Роберт Анатолійович і Федорук Ольга Петірвна. 

Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії проводить Голова Зборів.

Інших пропозицій та зауважень не надходило.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №1).

Результати голосування:

«за» – 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

1.1.         Обрати  лічильну комісію у складі:

-          голова лічильної комісії Бус Катерина Ігорівна

-          член лічильної комісії Вишковський Роберт Анатолійович;

-          член лічильної комісії  Федорук Ольга Петрівна.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

ВиступиЛИ: Голова Зборів Годзула В.Ф., який запропонував затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-        Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-        Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-        Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-        Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-        Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-        Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-        Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-        Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-        Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-        Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-        Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-        Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-        Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому
не надається;

-        Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної  комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-        Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-        Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №2).

Результати голосування:

«за» – 549 531  голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

2.1.         Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-     Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-     Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-     Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-     Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-     Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-     Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-     Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-     Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-     Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-     Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-     Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-     Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-     Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-     Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної  комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-     Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-     Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВиступиЛИ: Генеральний директор Олексів Сергій Володимирович  з доповіддю. Доповів акціонерам про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, виявлені недоліки та напрямки їх усунення.

Голова Зборів Годзула В.Ф., запропонував затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №3).

Результати голосування:

«за» – 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

3.1.    Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік. 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВиступиЛИ: Голова Зборів Годзула В.Ф., із доповіддю. Довів до відома Зборів Звіт Наглядової Ради Товариства, та запропонував його затвердити.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №4).

Результати голосування:

«за» – 549 531голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

4.1.         Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.

ВиступиЛИ: Голова Зборів Годзула В.Ф., який доповів, що Ревізійною Комісією Товариства була проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року. Зачитав Звіт і висновки Ревізійної Комісії Товариства по річній фінансовій звітності Товариства за 2014 рік, та запропонував затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік та висновки Ревізійної Комісії Товариства. Інших пропозицій та зауважень не надійшло. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №5).

Результати голосування:

«за» –  549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

5.1.         Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік.

5.2.         Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

ВиступиЛИ: Генеральний директор Олексів Сергій Володимирович  з доповіддю. Запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік у складі: балансу Товариства станом на 31.12.2014 року та звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №6).

Результати голосування:

«за» – 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

6.1.      Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2014 рік у складі:

-        Балансу Товариства станом на 31.12.2014 року;

-        Звіту про фінансові результати Товариства за 2014 рік.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.

ВиступиВ: Генеральний директор Олексів Сергій Володимирович, який запропонував у зв’язку з відсутністю прибутку та наявністю збитків у розмірі 8 497   тис. грн., розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2014 році не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати, покриття збитків здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №7).

Результати голосування:

«за» –  549 531  голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

7.1.  Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2014 році в сумі 8 497 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах.

7.2.         У зв’язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

ВиступиЛИ: Голова Зборів Годзула В.Ф. запропонував попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів, контрактів:

-          дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі ФІЛІЇ «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 31 000 000,00 грн. (тридцять один  мільйон гривень 00 копійок);

-          дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

-          дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 18 000 000,00 грн. (вісімнадцять  мільйонів гривень 00 копійок);

-          дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує
25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять  мільйонів гривень 00 копійок);

-          дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» з ПрАТ «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» на загальну суму, що не перевищує 19 000 000,00 грн. (дев’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

-          кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-          договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-          договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

Також, пропоную уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №8).

Результати голосування:

«за» – 549 531  голосів, тобто 93,1197% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

 «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом.

Вирішили:

8.1.      Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

-          дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «ЗАЗ» з АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» в особі ФІЛІЇ «АВТОЗАЗ-СЕРВІС» АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на загальну суму, що не перевищує 31 000 000,00 грн. (тридцять один  мільйон гривень 00 копійок);

-          дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHEVROLET» з ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» на загальну суму, що не перевищує 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок);

-          дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «CHERY» з ТОВ «СІ ЕЙ АВТОМОТІВ» на загальну суму, що не перевищує 18 000 000,00 грн. (вісімнадцять  мільйонів гривень 00 копійок);

-          дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» на загальну суму, що не перевищує
25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять  мільйонів гривень 00 копійок);

-          дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» та/або додаткових угод до раніше укладених дилерських договорів поставки автомобілів марки «LADA» з ПрАТ «Торговий дім «УКРАВТОВАЗ» на загальну суму, що не перевищує 19 000 000,00 грн. (дев’ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);

-          кредитних договорів з фінансовими установами на суму, що не перевищує 40 000 000,00 (сорок мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-          договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов’язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку),  на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

-          договорів надання/отримання фінансової допомоги на суму, що не перевищує 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.

8.2.      Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку.

З ДЕВ’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

ВиступиЛИ: Голова Зборів Годзула В.Ф. запропонував прийняти рішення, яким припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Васадзе В.Т., Козіса О.М., Васадзе Н.Т., Бей Н.О., Сенюти І.В.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №9).

Результати голосування:

«за» –  549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

9.1.      Припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складі: Васадзе В.Т., Козіса О.М., Васадзе Н.Т., Бей Н.О., Сенюти І.В.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Обрання членів Наглядової Ради.

ВиступиЛИ: Голова Зборів Годзула В.Ф. запропонував обрати Наглядову Раду Товариства з числа запропонованих кандидатур: Козіс О.М., Бей Н.О., Сенюта І.В., Макаренко С.В.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №10).

Результати голосування:

За кандидатуру Козіса О.М. - 549 531  голосів;

За кандидатуру Бей Н.О. - 549 531  голосів;

За кандидатуру Сенюти І.В. - 549 531  голосів;

За кандидатуру Макаренка С.О. – 0 голосів.

Вирішили:

10.1.    Обрати до складу Наглядової Ради Товариства: Козіса О.М., Бей Н.О., Сенюту І.В.

 

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

ВиступиЛИ: Голова Зборів Годзула В.Ф. запропонував прийняти рішення, яким Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №11).

Результати голосування:

«за» – 549 531голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

11.1.  Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – 3 роки.

11.2.  Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Зборами умовах.

З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства. 

ВиступиЛИ: Голова Зборів Годзула В.Ф. запропонував прийняти рішення, яким припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Вертійової А.Д. та Уласенко Ю.О.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №12).

Результати голосування:

«за» – 549 531  голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

12.1.    Припинити повноваження Ревізійної Комісії Товариства у складі: Вертійової А.Д. та Уласенко Ю.О.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

ВиступиЛИ: Голова Зборів Годзула В.Ф. запропонував обрати Ревізійну Комісію Товариства з числа запропонованих кандидатур: Шарвадзе Н.З., Вертійова А.Д., Іскра І.І.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №13).

Результати голосування:

За кандидатуру Шарвадзе Наталії Зауріївни - 0 голосів;

За кандидатуру Вертійової Антоніни Дмитрівни — 549 531 голосів;

За кандидатуру Іскра Ігор Іванович — 549 531  голосів.

Вирішили:

13.1.    Обрати до складу Ревізійної Комісії Товариства: Іскру І.І. та Вертійову А.Д.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. 

ВиступиЛИ: Голова Зборів Годзула В.Ф. запропонував прийняти рішення, яким затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору – 3 роки та уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №14).

Результати голосування:

«за» – 549 531 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

Вирішили:

14.1.  Затвердити умови цивільно-правових договорів з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов’язки та відповідальність Голови та члена Ревізійної Комісії визначаються відповідно до Положення про Ревізійну Комісію Товариства, строк дії договору – 3 роки.

14.2.  Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членом Ревізійної Комісії Товариства на затверджених Зборами умовах.

З П’ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Виступили: Голова Зборів Годзула В.Ф. запропонував залишити Статут Товариства у діючій редакції, оскільки на момент проведення зборів Статут Товариства відповідає чинному законодавству України.

Інших пропозицій та зауважень не надійшло.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування (бюлетень №15).

Результати голосування:

«за» – 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«утримались» - 549 531 голосів, тобто100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу.

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Визнач