22.12

Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміна типу Товариства 21.12.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬАВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

05441074

3. Місцезнаходження

46022 м. Тернопіль вул. Довженка, 6

4. Міжміський код, телефон та факс

(0352) 24-26-45 24-04-68

5. Електронна поштова адреса

office@ternopilauto.te.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ternopil-avto.ukravto.ua/ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

 

II. Текст повідомлення

Позачерговими Загальними Зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПІЛЬАВТО" 19 грудня 2016 року (протокол б/н від 19 грудня 2016 року) було прийнято рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне.

Повне найменування акціонерного товариства до зміни типу товариства - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬАВТО".

Повне найменування акціонерного товариства після зміни типу товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬАВТО".

Дата державної реєстрації відповідних змін про товариство, що містяться в ЄДР - 21 грудня 2016 року.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Олексів С.В.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

М. П. 

22.12.2016

(дата)