24.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 25.04.2014.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «
ТЕРНОПІЛЬ-АВТО», ідентифікаційний код 05441074, місцезнаходження за адресою: Україна, 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 25.04.2014 року об 11:00 годині за адресою: Україна, 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6 в технічному класі, кімната № 22 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):


1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2013 рік.

7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

23803

27104

Основні засоби

19090

22640

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1817

2644

Сумарна дебіторська заборгованість

714

877

Грошові кошти та їх еквіваленти

117

582

Нерозподілений прибуток (збиток)

12730

15903

Власний капітал

21585

24758

Статутний капітал

8852

8852

Довгострокові зобов'язання

580

-

Поточні зобов'язання

1638

2346

Чистий прибуток (збиток)

3419

2218

Середньорічна кількість акцій (шт.)

590134

590134

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

74

96

 Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 21.03.2014 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6 з 09.00 до 16.00 год. в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Олексів Сергій Володимирович.
Контактна особа – Бус Катерина Ігорівна.
Довідки за телефоном: (0352) 24-06-45, 095 2627121 .


Генеральний директор Олексів С.В.