18.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства на 21.04.2015.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬАВТО», ідентифікаційний код – 05441074 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 46022, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Довженка,6, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 4 березня 2015 року на 21 квітня 2015  року о 11.00  годині за адресою: 46022, Тернопільська обл., м.Тернопіль вул. Довженка,6, в технічному класі, кімната №22, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
 7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році.
 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
 9. Припинення  повноважень  членів Наглядової Ради.
 10. Обрання членів Наглядової Ради.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 13. Обрання членів Ревізійної Комісії.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 15. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
 16. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
 17. Затвердження Положення про Дирекцію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
 18. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
 19. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменуванняпоказника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

14511

23803

Основн ізасоби

9213

19090

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

1543

1817

Сумарна дебіторська заборгованість

233

714

Грошові кошти та їх еквіваленти

113

117

Нерозподілений прибуток  (збиток)

4233

12730

Власний капітал

13088

21585

Статутний капітал

8852

8852

Довгострокові зобов'язання

230

580

Поточні зобов'язання

1193

1638

Чистий прибуток (збиток)

-8497

-3419

Середньорічна кількість акцій (шт.)

590134

590134

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викупв ласних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

45

74

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 10.00 год.;  закінчення реєстрації – 10.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 15 квітня 2015 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-  акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-  представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 46022, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул.Довженка,6, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09.00 до 17.00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 46022, Тернопільська обл., м.Тернопіль, вул. Довженка,6.  Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний Директор Олексів Сергій Володимирович.

Контактна особа – Бус Катерина Ігорівна

Довідки за телефоном: (095) 262-71-29

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у газеті «Бюлетень.Цінні папери України» № 48  від 18.03.2015 р.

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні,

 

 

 

Генеральний Директор                                                                                       С.В.Олексів