05.03

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 05.04.2013 року

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

         ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. О. Довженка, 6, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 18.02.2013 року, на 05.04.2013 року об 11:00 годині за адресою: 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. О. Довженка, 6, кімната № 22 (технічний клас), з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний

попередній 

Усього активів 

27 104

29 272

Основні засоби 

22 640

22 184

Довгострокові фінансові інвестиції 

-

-

Запаси 

2 644

4 272

Сумарна дебіторська заборгованість 

877

586

Грошові кошти та їх еквіваленти 

582

953

Нерозподілений прибуток 

15 903

- 4675

Власний капітал 

24 758

25 274

Статутний капітал 

8 852

7 150

Довгострокові зобов'язання 

-

897

Поточні зобов'язання 

2 094

2 903

Чистий прибуток (збиток) 

-2 218

-490

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

483 194

476 667

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

96

105

         Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації – 10:45.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 01.04.2013 року.

       Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-       акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-       представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. О. Довженка, 6, кімната № 22 (технічний клас), до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 46022, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. О. Довженка, 6, кімната № 22 (технічний клас). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шевчук Тарас Михайлович.    

        Контактна особа – Бондаренко Максим Валерійович.

        Довідки за телефоном: +38(0352) 24-01-38.

 

 

Генеральний директор

ПАТ «ТЕРНОПІЛЬАВТО»                                                                                            Т.М. Шевчук